หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 


นายณัฐวัฒน์ สัปปพันธ์
ปลัดเทศบาล
 


นางสาวปุณยารัตน์ จันทร
รองปลัดเทศบาล


นางสาวภัคจิรา ชัยเพชรโยธิน
รองปลัดเทศบาล
 
 


นายสุพกฤษฏิ์ กิจทรัพย์ทวี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางอุไร บุญธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


นางสาววริญญ์รัชก์ ศรีบุญเรือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายสกุลกฤติ เอกสินธุ์
นิติกรชำนาญการ


นางสาววิศัลยา คุ้มมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายธราพงษ์ บุญชัยเลิศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวดุจดาว นิจพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ