กิจกรรม
ข่าวสาร
ของดีตำบลบางใหญ่
สนทนา
ติดต่อ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
         
ประปาหมู่บ้าน ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาหมู่บ้าน
จำนวน 1,550 หลังคาเรือน

บริเวณวัดเอนกดิษฐาราม จำนวน 1 แห่ง

บริเวณวัดต้นเชือก จำนวน 1 แห่ง

บริเวณตลาดบางคูลัด จำนวน 1 แห่ง

บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 1 แห่ง
การประปานครหลวง

ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปานครหลวง จำนวน 480 หลังคาเรือน แต่ในปัจจุบันการประปานครหลวงได้เข้ามาดำเนินการวางท่อ ประปาในเขตเทศบาลตามแนวถนนบางใหญ่-บางคูลัด ซึ่งจะทำให้ ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีน้ำประปาที่ใสสะอาดใช้โดยทั่วกัน แหล่งน้ำดิบ มาจากแหล่งน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำ ลำคลอง
จำนวน 19 แห่ง
 
 
โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกชุมชน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บางใหญ่ ตั้งอยู่ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ห่างจากเทศบาลตำบลบางใหญ่ ประมาณ 15 กิโลเมตร

มีบริษัทเอกชนรับ-ส่งไปรษณีย์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางใหญ่
2 แห่ง ได้แก่ บริเวณตลาดบางคูลัด และติดกับโรงงานไร่ทิพย์
 

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,994 หลังคาเรือน

พื้นที่ได้รับบริการไฟฟ้า เฉลี่ยร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
 
         
การบริการ

อพาตเม้นท์/แมนชั่น จำนวน 6 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
อุตสาหกรรม

บริษัทไร่ธัญญะ จำนวน 1 แห่ง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรบัวหลวง

กลุ่มอาชีพการจัดดอกไม้ หมู่ 2 ต.บางใหญ่